دوشنبه , 28 خرداد 1397
صفحه اول » اخبار در تصویر » از زمانی که مردم بنرها را اتش میزنند، رژیم ترسیده و مامور گذاشته برای محافظت از بنرها؟!

از زمانی که مردم بنرها را اتش میزنند، رژیم ترسیده و مامور گذاشته برای محافظت از بنرها؟!