اکبر طبری؛ نامی از مقامات در میان نیست، چهار متهم فراری‌اند