چهارشنبه , ۳ مرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » فرق و ادیان » کفتارهای “فرقه نیوز” به سرپرستی “آخوندک ریاکار ” مرتضی امین نیا به زوزه کشی افتاده اند!

کفتارهای “فرقه نیوز” به سرپرستی “آخوندک ریاکار ” مرتضی امین نیا به زوزه کشی افتاده اند!

کفتارهای “فرقه نیوز” به سرپرستی “آخوندک ریاکار ” مرتضی امین نیا به زوزه کشی افتاده اند!

“فرقه نیوز ” رسانه وابسته به اداره ادیان و فرق شعبه مشهد کارش در حضیض افول از عربده کشیهای پوشالی دیروز به زوزه کشیهای توخالی امروز کشیده و به نوشته خودش در یک خبر اختصاصی با عنوان مصطفی آزمایش صوفی بی سواد ی که یوگا درس می دهد!!!  حسرت به دلی خود و اربابهای بیفرهنگ و ضد اخلاقش را -که با صد من عمامه یک جو شعور ندارند -آشکار میکند.

سایر سطور این نوشته هراس آلود به شرح زیر است:

مصطفی آزمایش صوفی بیسوادی که یوگا درس میدهد.
این فرد با تمجید از یوگا و به اصطلاح خودش تدریس یوگا سعی می کند تا میان اسلام و یوگا شباهت انگاری ایجاد نموده و به تقدیس یوگا می پردازد!!!
به گزارش فرقه نیوز:

بارها از جهل و بی سوادی مصطفی آزمایش سخن به میان آورده ایم. فردی که به عنصری ضد نظام تبدیل شده و در برخی از شبکه های منتسب به وی بر خلاف نظام مقدس جهوری اسلامی ایران فعالیت های بسیاری صورت می گیرد.یکی از ویژگی های بارز وی ادعاهای بی اساس و از سر جهل اوست که  این مساله باعث شده جهل و بیسوادی وی آشکار شود.جدیدترین اظهار نظرهای این صوفی بیسواد درباره یوگا به عنوان یکی از مکاتب فلسفی هند است.این فرد با تمجید از یوگا و به اصطلاح خودش تدریس یوگا سعی می کند تا میان اسلام و یوگا شباهت انگاری ایجاد نموده و به تقدیس یوگا می پردازد!!! این در حالی است که یوگا به عنوان یکی از مکاتب فلسفی هند با ضعف ها و آموزه های اثبات نشده ای مواجه است.

مصطفی آزمایش صوفی بی سواد ی که یوگا درس می دهد!!!