كدام دارو تابحال موفق ترين دروه آزمايشي را در درمان کرونا داشته؟