انسان مدرن و نئاندرتال ‘برای دوره‌ای طولانی‌تر همزیستی داشته‌اند’