چهارشنبه , ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » هجوم ضدفرهنگی خرافه گستران به تخریب پیکره فردوسی انجامید!

هجوم ضدفرهنگی خرافه گستران به تخریب پیکره فردوسی انجامید!

در طلیعه بزرگداشت فردوسی مقارن با بیست و پنج شهریور خرافه گرایان فرهنگ ستیز ضدایرانی مجسمه حکیم ابوالقاسم فردوسی را شکستند و گریختند!