فیلم ابن سینا عمدتا در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده با این نگرش که با عقاید متعصبانه بعضی از روحانیون در واکنش به یک پدیده طبیعی مخالفت کند.