چرا این’اَبَرماه چنین استثنایی است؟

جز ظاهر شگفت، ظاهر شدن قرص ماه کامل ماه آوریل برای بسیاری از مردم جهان زمان برگزاری جشن و مراسم دینی مهم است.

هندوها ولادت هانومان، چهره مذهبی و اسطوره‌ای آیین خود را با عنوان عید هانومان جیایانتی جشن می‌گیرند مسیحیان عید پاک یا عید عروج مسیح را یکشنبه بعد از ظهور ماه کامل آوریل جشن می‌گیرند که اولین ماه کامل پس از اعتدال بهاری یعنی زمان برابری روز و شب است (مصادف با نوروز). عید پاک امسال به روز یکشنبه، ۱۲ آوریل افتاده است.و برای یهودیان، ظاهر شدن ماه کامل به منزله آغاز ایام عید پسح (فطیر) است.