خبر ‘سقوط هواپیما در غزنی’؛ اداره هوانوردی: گزارشی از سقوط هواپیمای غیرنظامی نداریم