یکی از راه‌های دسترسی به محتوای بعضی از سایت‌های خبری، استفاده از ماهواره و خدمات توشه است.

در این نوشته سعی می‌کنیم تا توشه و چگونگی استفاده از آن را به اختصار شرح دهیم.

اگر یک دستگاه گیرنده شبکه‌های ماهواره‌ای (رسیور) و دیش معمولی دارید که می‌تواند به ماهواره یاهست دسترسی داشته باشد، در فهرست کانال‌ها، شبکه‌ای با نام توشه را خواهید دید.

 BBC  فارسی کلیک‌باز: چگونه در زمان قطعی اینترنت، به اخبار دسترسی پیدا کنیم؟