دوشنبه , ۷ فروردین ۱۴۰۲
صفحه اول » فرق و ادیان » مرکز تکفیری “فرقه نیوز” با زدن نعل وارونه به سبک تبلیغ چیهای ملاتاریا با حمله به پایگاه افشاگر و روشنگرومستقل “دُرّ تی وی” ادعای مسخره ای طرح کرد و مدعی شد:رسانه معلوم الحالی که سرکردگان آن از جمله سید مصطفی آزمایش هجمه های زیادی به نظام اسلامی داشته اند.

مرکز تکفیری “فرقه نیوز” با زدن نعل وارونه به سبک تبلیغ چیهای ملاتاریا با حمله به پایگاه افشاگر و روشنگرومستقل “دُرّ تی وی” ادعای مسخره ای طرح کرد و مدعی شد:رسانه معلوم الحالی که سرکردگان آن از جمله سید مصطفی آزمایش هجمه های زیادی به نظام اسلامی داشته اند.

اتهام نوظهور  فرقه نفوذی فتنه انگیز وابسته به سرویسهای جاسوسی بیگانه :رسانه معاند و حمایت از فرقه های انحرافی و منافقین. رسانه معلوم الحالی که سرکردگان آن از جمله سید مصطفی آزمایش هجمه های زیادی به نظام اسلامی داشته اند.

اما افکار بین المللی و مردم ایران میدانند که چگونه رسانه های وابسته به سرویس جاسوسی بیگانه مانند   “فرقه نیوز” با زدن نعل وارونه به سبک تبلیغ چیهای ملاتاریا این مهملات را میبافد و فرافکنی میکند؟!!

این روزها رسانه های بسیاری سعی در اسلام هراسی و ایران ستیزی  دارند و هر روزه اخبار دروغین و جهت داری را مخابره می کنند.

یکی از این رسانه ها  رسانه (در تی وی ) است . رسانه معلوم الحالی که سرکردگان آن از جمله سید مصطفی آزمایش  هجمه های زیادی به نظام اسلامی داشته و خوراک برای رسانه های غربی فراهم می سازند.

حمایت از فرقه ها و گروه های انحرافی مانند عرفان حلقه، دراویش گنابادی ، بهاییت ،  ارتباط با منافقین، شبهه پراکنی پیرامون نظام اسلامی و تحریک مردم بر علیه نظام اسلامی  ، دعوت مردم  به قیام و اغتشاش ، حمایت از فتنه گران و… نمونه ای از فعالیت های این رسانه به شمار می رود.

در حقیقت این رسانه معلوم الحال سعی دارد تا در قالب و پوشش حمایت از حقوق بشر  با برنامه سازی های خود، مردم ایران را به مسئولین و انقلابیون بدبین کند.

 بنابراین مخاطبان این رسانه می بایست در مواجه با اخبار این رسانه دقت بیشتری داشته باشند.