نیروی هوایی آمریکا  مدتهااست که از مردم خواسته است تا  کتجکاوی را گنار بگذارند و اکیداً از نزدیک شدن به محوطه موسوم به منطقه ۵۱، یک منطقه نظامی فوق سری در ایالت نوادا خودداری کنند.