پس از آتش سوزی مهیب کانتینرهای قیر قشم در بندرعباس، پنج شناور بارکش هریک به ارزش بیش از یک میلیاردتومان درآتش سوخت!