محمدرضا نقدی نفر اول از سمت راست؛ او زمانی به فرماندهی نیروهای نظامی ایران در بوسنی انتخاب شد که پیشتر مسئول آموزش نیروی قدس بود و رئیس دانشگاه افسری امام علی بود!

 امیرفرشاد ابراهیی همراه سعید قاسمی از جمله نیروهای اعزامی ایران به بوسنی بودند! بوسنی اولین عملیات خارجی سپاه قدس به شمار می‌آمد که از بقایای معاونت سپاه تشکیل شد و تنها چند صد نیرو در اختیار داشت و در نتیجه برای حضور در بوسنی داوطلبانی از دیگر بخش‌های سپاه جذب کرد

نیروی قدس سپاه پاسداران در جنگ بوسنی!