شنبه , ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
صفحه اول » فرهنگ » برگ سبز دوم …
www.picyab.com

برگ سبز دوم …

 

سیصد گل سرخ و یک گل نصرانی           ما را ز سر بریده می ترسانی    ؟

گر  ما ز   سر بریده می ترسیدیم              در محفل عاشقان نمیرقصیدیم

 

شرمان بهشتی

هو

121

“تشکر” به معنی “مالکیت” نیست!

میگویند چون مصطفی آزمایش از مسئولین “درتی وی” و “اینفوصوفی” قدردانی کرده، پس این دو نهاد متعلق به او و یا همسرش است. از جانب دیگر تشابه نام فامیلی یکی از مسئولین “درتی وی” – به نام آقای وحید بهشتی- با بنده – شرمان بهشتی- را حمل بر نسبت خانوادگی میان ما، و در نتیجه “مالکیت” من بر “درتی وی” تلقی کرده اند. همانطور که این جانب با آیت الله سیدمحمدبهشتی و مرحوم ستاربهشتی شهید هیچ نسبتی ندارم، همنام بودنم با آقای وحید بهشتی کاملا تصادفی است.

تصورشان این است که چون مصطفی آزمایش از “درتی وی” و “اینفوصوفی” تشکر کرده، پس این دو سازمان متعلق به خود او است. از نظر اشخاصی که این طرز تلقی را دارند  قرار نیست که آدم از دیگران برای زحمتی که میکشند و خدمتی که انجام میدهند تشکری بکند! البته طبیعی است که هرگاه کسی سقف بینشش در حد ” بینش ارباب و رعیتی” باشد و در عصر فئودالی درجا بزند همه چیز را مفت خود میداند و اصولا تشکرکردن از دیگران برایش بیمعنی است و در قاموسش جایی ندارد.  این قبیل اشخاص  گیج میشوند و نمیتوانند درک کنند که هرانسانی درطول روز به عناوین مختلف از دهها نفر دیگر میتواند تشکر کند و این امر دلیل بر مالکیت نیست.

ظاهرا آقایان یادگرفته اندکه فقط از خودشان متشکر باشند !