چهارشنبه , ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
صفحه اول » فرق و ادیان » درباره عدم برگزاری و برگزاری مجدد مجالس فقری سلسله گنابادی!

درباره عدم برگزاری و برگزاری مجدد مجالس فقری سلسله گنابادی!

هو

121

اطلاعیه

صاحب اصلی مجالس فقری، قطب جلیل القدر سلسله عَلیّهء عالیهء نعمت اللهیهء سلطانعلیشاهیهء گنابادی- یعنی حضرت آقای مجذوبعلیشاه- هستند. در نتیجه روشن کردن چراغ مجالس فقری باید صرفا موکول به اجازه شخص ایشان باشد و لاغیر.

تازمانی که حضرتشان در “حصر غیر قانونی”  به سر میبرند و امکان بیان آزادانه منویات خود را ندارند، برگزاری مجالس بدون اجازه ایشان بمثابه دخل و تصرف در اموال غیر است.

همان طور که زمین غصبی نماز ندارد، شرکت در “مجالس غصبی” هم نه تنها هیچ صوابی ندارد بلکه از آنجا که شائبه  اعانت به غصب و مصادره مال غیر برآن مترتب است، روا نیست.

 

آن زمان که مقامات امنیتی در کارهای فقری دخالت  بیجا و ناروا کرده و بستن مجالس فقری را بر پیروان سلسله گنابادی تحمیل کردند، جا میداشت در عکس العمل نسبت به تصمیم آنان تا حد ممکن ایستادگی و اعتراض میشد تا مجالس به هرصورت مخفیانه یا دوره ای دچار وقفه نشوند، حتی به صورت نمادی در حد پنج دقیقه…

اکنون  مقامات حکومتی تغییر رویه داده و بازگشایی مجالس را مُجاز، اما مشروط به هماهنگی با “دستگاه های امنیتی” کرده اند! این امر مصادره غیرقانونی مجالس فقری محسوب میشود .

هدف اصلی آنها  تهی کردن مجالس   از محتوای اصلیشان  – که نور ” علوی و ولوی” حضرت آقای مجذوبعلیشاه است- میباشد تا بتوانند آن را از خرافات و بیان روایی با رنگ و لعاب عرفانی و دعوت به سکوت و خمودگی آکنده ساخته و به  خورد خلق الله بدهند.

لذا  نباید اجازه داد تا مجالس مقدس سلسله گنابادی تغییر ماهیت یافته و خدای ناکرده نمونه ای از “مسجد ضرار” ، و مجالسی فرمایشی و حکومتی – شبیه به جلسات  به اصطلاح “نماز جمعه” و “حلقه های موسوم به صالحین”  – گردد.

پس در شرایط کنونی اهمّ ضروریات و اوجب واجبات اصرار و پافشاری به منظور رفع کامل حصر غیرقانونی از قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهیه سلطانعلیشاهیه گنابادی است، و هیچ امری نمیتواند و نباید جایگزین تحقق این مهم گردد. پس از رفع حصر و تحقق آازادی کامل ایشان، به امر و اذن ایشان امور مربوط به سلسله از جمله بازگشایی مجالس و برقراری مجدد مناسبات فقری معنا و مفهوم واقعی خود را باز مییابد.

در ضمن، لازم به یادآوری است که هرسال درروز عاشورا شخص قطب جلیل القدر سلسله مطالبی دررابطه با عزاداری امام حسین و پیام این امام بزرگوار علیه السلام بیان میفرمودند و فقرا را مستفیض میساختند. هم اکنون که حضرتشان در حصر قرار دارند نباید اجازه داد که شخص دیگری بخواهد این خلاء را پرکرده و بدون اذن ایشان در مراسم سوگواری امام حسین (ع) سخنرانی نماید.

سیدمصطفی آزمایش