چهارشنبه , ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
صفحه اول » اخبار در تصویر » سیرک و نمایش پوچی زیرعنوان ” اعطای چهارمین جایزه حقوق بشر اسلامی”(!!) روز ۱۴ مرداد با حضور “صادق آملی لاری جانی” رئیس قوه قضاییه و “محمد جواد لاری جانی” دبیر ستاد حقوق بشر درمجتمع فرهنگی شهید بهشتی!

سیرک و نمایش پوچی زیرعنوان ” اعطای چهارمین جایزه حقوق بشر اسلامی”(!!) روز ۱۴ مرداد با حضور “صادق آملی لاری جانی” رئیس قوه قضاییه و “محمد جواد لاری جانی” دبیر ستاد حقوق بشر درمجتمع فرهنگی شهید بهشتی!

مراسم بزرگداشت روز حقوق بشر “اسلامی”(؟!!) و کرامت انسانی/

مراسم بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی و اعطای چهارمین جایزه حقوق بشر اسلامی روز ۱۴ مرداد با حضور آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر درمجتمع فرهنگی شهید بهشتی برگزار شد.

ورود آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به مراسم بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانیمراسم بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر در مراسم بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانیورود آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به مراسم بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی
سخنرانی محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر در بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانیآیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر در مراسم بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی
صلاح زواوی سفیر فلسطین در ایران در مراسم بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانیسخنرانی محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر در بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی
قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مراسم بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانیسخنرانی صلاح زواوی سفیر فلسطین در ایران در مراسم بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی
رکن الزمان انصاری یکی از برگزیدگان چهارمین جایزه حقوق بشر اسلامی در حال شرح اوضاع روحی کودکان روهینگیاییمراسم بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی
سخنرانی آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مراسم بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانیآیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مراسم بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی
سخنرانی آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مراسم بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانیسخنرانی آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مراسم بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی
تقدیر از برگزیدگان چهارمین جایزه حقوق بشر اسلامیتقدیر از برگزیدگان چهارمین جایزه حقوق بشر اسلامی
تقدیر از برگزیدگان چهارمین جایزه حقوق بشر اسلامیمراسم بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی
تقدیر از برگزیدگان چهارمین جایزه حقوق بشر اسلامیعباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مراسم بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی
تقدیر از برگزیدگان چهارمین جایزه حقوق بشر اسلامی