دانشمندان آمریکایی به کشف جدیدی درباره آنزیم «آدنوزین تری‌فسفات» فعال شده با سدیم و پتاسیم در چرخه تولید اکسیژن فعال ”NAKL” و نقش و ارتباط آن با پیری دست یافتند.

طبق نتایج تحقیقات به عمل آمده در دانشگاه مارشال ایالات متحده آمریکا این کشف انجام شده درباره چرخه حیاتی تولید اکسیژن فعال که “آنزیم آدنوزین تری فسفات” نیز در آن نقش بسزائی ایفا میکند امیدهای تازهای بخشیده تا داروهای ضد پیری موثری در آینده نزدیک تولید شوند.

به گزارش رشا تودی دانشمندان برای اثبات نقش این آنزیم در روند پیری تحقیقاتی را انجام دادهاند که به مدت یک سال طول کشیده و در آن موشهای آزمایشگاهی با رژیم غذایی متفاوت که دارای 42% چربی و 42.7% کربوهیدرات است تغذیه شده اند.

در این تحقیقات مشاهدات تازه ای حاصل شده که عوامل موثر در بروز علائم پیری را به وضوح نشان می دهد زیرا که سلول های بدن موشهای مورد آزمایش اقدام به تولید مقادیر زیادی از انواع اکسیژن فعال ROS کردهاند که حاوی اتم اکسیژن و تک الکترون یا الکترونهای متعدد جفت نشده در اربیتالهای خارجی هستند.

این الکترونها تمایل زیادی برای واکنش دارند که این خود موجب تاثیر مضر بر ساختار و عملکرد پروتئین ها، اسید نکلوئیکها و چربیها است و همزمان با آن افزایش مقادیر اکسیژن فعال موجب اکسیداسیون و مرگ سلولهای بدن می شود.

نتایج این تحقیقات نشان می دهد که تزریق بازدارنده به چرخه NAKL یا همان سیکل تولید اکسیژن فعال که تحت عنوان «pNaKtide» صورت میگیرد موجب کند شدن چرخه تولید اکسیژن فعال در سلولها شده بروز علائم پیری در آنها را به تاخیر میاندازد.

بنا به گفته دانشمندان دانشگاه مارشال آمریکا اگر ترکیب بازدارنده «pNaKtide» ضرری برای بدن انسان نداشته باشد می توان از این ماده به طور موثر به عنوان ترکیب پایه در درمان علائم پیری استفاده کرد.