جمعه , ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
صفحه اول » بین المللی » درویش محمدیاورثلاث با مردانگی و جوانمردی برسرمواضع توحیدی خویش پافشرد و دربرابر این رژیم جبار داعشی درویش کُش جهانی را به شگفتی درآورد!

درویش محمدیاورثلاث با مردانگی و جوانمردی برسرمواضع توحیدی خویش پافشرد و دربرابر این رژیم جبار داعشی درویش کُش جهانی را به شگفتی درآورد!

بیانیه وزارتخارجه آمریکا در فضای توئیتر به زبان فارسی در محکومیت بیقیدوشرط جنایتکاران  داعشی ودرویش کُش حاکمیت ایران،  که در قبال پیروان طریقت گنابادی رویه سرکوب جنایتکارانه را در پیش گرفته اند!