یکشنبه , ۹ بهمن ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » پاسخ دکتر سید مصطفی آزمایش به برخی سوالات پیرامون نظرات حقوقدانان و آقایان علما در ارتباط با حصر خانگی آقای دکتر نوعلی تابنده ( بخش دوم )!

پاسخ دکتر سید مصطفی آزمایش به برخی سوالات پیرامون نظرات حقوقدانان و آقایان علما در ارتباط با حصر خانگی آقای دکتر نوعلی تابنده ( بخش دوم )!

دکتر سید مصطفی آزمایش حقوق دان و مدیر مسئول «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در بخش دوم پاسخ به سوالات مخاطبان پیرامون نظرات حقوق دانان و آقایان علما در مورد بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده گفت؛ هم حقوق دانان و هم آقایان علما نظرات حقوقی و فقهی خود را در ارتباط با حصر خانگی آقای دکتر تابنده داده اند و نظرات هم شبیه است. آقای دکتر تابنده در حصر هستند و این حصر مبنای شرعی و حقوقی ندارد و باید متوقف شود.
آقای دکتر نورعلی تابنده زنده و حاضر هستند و نیاز به وکیل و وصی ندارند.