چهارشنبه , ۲ فروردین ۱۴۰۲
صفحه اول » حقوق بشر » خواهر زاده رامین حسین‌پناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام خودکشی کرد.

خواهر زاده رامین حسین‌پناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام خودکشی کرد.

 

نیشتیمان حسین‌پناهی، خواهر‌زادەی رامین حسین‌پناهی و همسر احمدحسین‌پناهی، کە او هم چندی پیش دستگیر شدە بود، روز جاری، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، در سن ۲۵ سالگی بە زندگی خود پایان داد.

امجد حسین‌پناهی برادر رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدامی که جهت اجرای حکم اعدام به بند قرنطینه زندان مرکزی سنندج منتقل شده است، با انتشار خبر خودکشی خواهر زاده‌اش، در صفحه فیس‌بوک خود نوشت:

امروز نیشتمان حسین‌پناهی، خواهر‌زادەی #افشین و رامین حسین‌پناهی و همسر احمد حسین‌پناهی، کە او هم چندی پیش دستگیر شدە بود، در سن بیست و پنج سالگی بە زندگی خود پایان داد.
نمی‌دانم بە چە کسی تسلیت بگویم یا خود را در غم چە کسی شریک بدانم. نیشتمان بعد از خبر حکم اجرای اعدام رامین بە زندگی خود پایان داد.
نمی‌دانم چگونە باید با این موضوع مواجهە شد، بە راستی دردی گران و تحمل آن خارج از توان طبیعی انسان است.

بە عنوان عضوی از خانوادە حسین‌پناهی از تمامی آزادیخواهان و انسان‌دوستان واقعی خواستارم با پشتیبانی از رامین حسین‌پناهی و تقبیح اجرای حکم اعدام او، از رنج و مشقت هر چە بیشتر خانوادە ما بکاهید.

بنا بر گزارشاتی که در صفحه علی جوانمردی منتشر شده، نیشتمان حسین پناهی در چند روز گذشتە بارها بە ادارە اطلاعات سنندج احضار شدە و تحت شکنجەهای روحی و روانی قرار گرفتە تا با ماموران اطلاعات علیە خانوادە خود همکاری کند.

بنا بر همین گزارش زمانیکە نیشتمان حسین پناهی حاضر بە همکاری نشدە، همسر او را بە ادارە اطلاعات فراخواندند و تحت فشار از او خواستند از نیشتمان جدا شود.

نیشتمان حسین پناهی تحت فشار ادارە اطلاعات ناچار بە خودکشی شدە و در این خصوص دست نوشتەای را از خود بجای گذاشتە و دلیل خوکشی خود را فشار ادارە اطلاعات سنندج توصیف کردە است.

اکنون اطلاعات بە خانوادە حسین پناھی فشار آوردە کە ھرگونە اطلاع رسانی در این زمینە انجام بدھند، بە سرنوشت نیشتمان ٢٥ سالە دچار خواھند شد.