وزارت خارجه آمريكا روز یکشنبه 26 فروردین  97 طی پیامی اعلام کرد:رژیم ایران  بطور علني براي ساليان از ارتش رژیم سوريه حمايت كرده،

آنرا تامين مالي، آموزشي، مهماتي و حتي اعتباري كرده است.اين حمايت رژيم سوريه را تقويت كرده تا عليه مردم خودش دست به جنگ بزند.