دوشنبه , ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » تصویری » ۱۰ فروردین، ادامه سلسه تظاهراتهای خیابانی هواداران تصوف و عرفان در میدان ترافالگار لندن در اعتراض به سرکوب دراویش

۱۰ فروردین، ادامه سلسه تظاهراتهای خیابانی هواداران تصوف و عرفان در میدان ترافالگار لندن در اعتراض به سرکوب دراویش

هواداران انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر، در ادامه برگزاری آکسیونهای خیابانی به منظور بیان اعتراض نسبت به زندانی کردن و شکنجه و صدور احکام وقیحانه غیرقانونی توسط دادگاه های فرمایشی استالینیستی برعلیه دراویش آزاده و صلحجو، دومین گردهمایی مردمی هفتگی خود در میدان ترافالگار در قلب لندن پایتخت انگلستان را در میان هزاران عابر و گردشگر برپا داشتند.

در این تظاهرات که مورد حمایت افکارعمومی بازدیدکنندگان و عابران و گردشگران قرارگرفت، مردم ضمن ابراز برائت و اظهار نفرت و انزجار نسبت به نهادهای امنیتی درویش کش نظام ولایت فقیه، خواهان رفع حصر بیقیدو شرط و بیدرنگ از جناب آقای دکترنورعلی تابنده قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهیه سلطانعلیشاهیه گنابادی شدند. مردم با فریادهای رسای خود همچنین خواهان آزادی بیدرنگ و بدون قید و شرط عموم زندانیان سیاسی، و زندانیان درویش بازداشت شده و بخصوص زندانیانی که در حال اعتصاب غذا میباشند گردیدند.

برگزار کنندگان این آکسیون خیره کننده، با پخش برشورهای توضیحی در مورد پرونده سازی کذب برعلیه “درویش محمدیاور ثلاث”، به شهادت رساندن “درویش محمد راجی” در زیر شکنجه های سبعانه در سیاهچالهای رژیم مستولی بر ایران، دستگیری و زندانی کردن و به زیر شکنجه بردن صدها زن و مرد بواسطه پیروی از مکتب فقر و درویشی و تصوف و عرفان اسلامی، تعطیلی عموم فعالیتهای عبادی و فرهنگی و اجتماعی دراویش در سراسر کشور، حصر آقای دکترنورعلی تابنده قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهیه گنابادی و قطع کامل ارتباط میان پیروان این طریقه درویشی با راهنمای معنویشان، … افکارعمومی بین المللی را نسبت به جنایات جاری در زندانها و سیاهچالهای قرون وسطایی در ایران تحت استیلای باندهای غارتگر و انسان ستیز و ارزش سوز آگاه نمودند.

مردم فهیم با تقبیح ماهیت گرگ صفتانهء قضائیه درویش کُشِ تکفیریء داعشیِ نظام ولایت فقیه در ایران، خواهان تداوم اعتراضات خیابانی از جهت تنویر افکار عمومی در جهان و واردکردن فشار به دولتها در اتخاذ سیاستهای هرچه صریحتر در برابر نظام ایران در عرصه بین المللی و وادار کردن این نظام به قبول کنوانسیونهای بین المللی مبتنی بررعایت “حقوق بشر” و “حقوق شهروندی” شدند!

در پایان برگزار کنندگان آکسیونهای خیابانی اعلام کردند که این برنامه های افشاگرانه مردمی در پایتختها و شهرهای بزرگ ممالک دمکراتیک تا حصول مطالبات مردمی مشتمل بر رفع حصر از جناب آقای دکترتابنده، آزادی بیدرنگ و بیقیدوشرط عموم دراویش بازداشتی، متوقف ساختن روند پرونده سازی و واردآوردن اتهامهای سراسر کذب و دروغ به دراویش صلحجو مانند “درویش محمد یاور ثلاث”، شناسایی و حسابرسی از جنایتکارانی که “دراویش پاک نهادی مانند درویش محمد راجی الیگودرزی” را در زندان وزیر شکنجه های سَبُعانه به شهادت سرخ رساندند… با صلابت و شکوه هرچه بیشتر ادامه خواهد یافت.
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر. لندن ـ جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷