یکشنبه , ۱۳ فروردین ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » مهدی طائب -معروف به”مهدی منقلی”- از اقطاب مدرن “فرقه منقلیه” دروغگوی قهاری است!

مهدی طائب -معروف به”مهدی منقلی”- از اقطاب مدرن “فرقه منقلیه” دروغگوی قهاری است!

ارتباط این عکس با اباطیلی که در زیر عکس نوشته شده رازی است که فقط برای “منقلیهای” تکفیری آن هم بعد از استفاده از مواد روانگردان؟؟!! میتواند مفهوم باشد! به قول شاعر:

نیش عقرب نه از رهِ کین است!

اقتضای طبیعتش این است!