دوشنبه , ۳ آبان ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » بوقهای بدصدای مراکز پروپاگاندای رژیم پول میگیرند تا بگویند نتیجه قیام مردم برای آزادی، فروپاشی مملکت و تجزیه است؟!!!

بوقهای بدصدای مراکز پروپاگاندای رژیم پول میگیرند تا بگویند نتیجه قیام مردم برای آزادی، فروپاشی مملکت و تجزیه است؟!!!

خروش سرخ خودجوش مردم به استضعاف کشیده شده!

حالا دستگاه های پروپاگاندای رژیم به راه افتاده و بنرهای جدیدی به در ودیوار خیابانها و تیرها برق در بزرگراه ها میچسبانند! غافل از آن که شدت ریزگردها چنان هوا را تیره و تار کرده که کسی دیگر این بنرها را نه می بیند و نه میخواند و نه به این قبیل هیاهوهای سست و نادرست اعتنا میکند!!

هموطنان مستضعف و ستمزده ما امروز  هوا برای تنفس و آب برای رفع عطش و نان برای سیرکردن شکم ندارند. یا خودشان را آتش میزنند، یا درخیابان خشم خود را به صورتِ  “خروش سرخ خودجوش” بیرون میریزند!!