شنبه , ۱۲ آذر ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » خیزش سپاه محرومان و قیام شهادت طلبانه گلگون کفنان ایرانی درروزهای آتی گسترده تر از پیش خواهد شد!

خیزش سپاه محرومان و قیام شهادت طلبانه گلگون کفنان ایرانی درروزهای آتی گسترده تر از پیش خواهد شد!

یارانه ها هرچه بیشتر قطع میشود! محرومیت به اوج رسیده و ارتش محرومان خیزش شهادت طلبانه خودرا به مدار بالاترخواهد برد!

در حالی که نیروهای نظامی و انتظامی و ضدامنیتی و اطلاعاتی بدون اطلاعات و افسران جنگ نرم اتاق خالی از فکر نظریه پردازان نظام در برابر اراده قاطع مردم کم آورده و بریده اند!!! نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از وزارت کشور خواست تا مجوز برگزاری تجمع‌های اعتراضی را صادر کند و مکانی را برای این تجمع‌ها مشخص کند !!!!!