یکشنبه , ۶ آذر ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » بر آمار شهیدان گلگون کفنِ قیام و انقلاب ایران ساعت به ساعت افزوده میشود.

بر آمار شهیدان گلگون کفنِ قیام و انقلاب ایران ساعت به ساعت افزوده میشود.

 در ساعات پایانی دوشنبه شب ۱۱دی، با به شهادت رسیدن پنج تن دیگر از هموطنان به پاخاسته در شهرقهدریجان، تعداد شهیدان قهرمان قیام کننده ایرانی به مرز ۲۰نفر رسید!

در کوچه و خیابانها و میدانهای عموم شهرهای میهن بخون آغشته شده غریوهای بنیان کن آزادیخواهی مردم به پاخاسته ایران گوش فَلَک را کَر کرده است!