دوشنبه , ۲۰ آذر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » حسین طائب دزد و غارتگر و مفسد توسط سایت دولت بهار -دکتراحمدی نژاد، حمید بقایی، اسفندیار رحیم مشائی- پرده پرده افشاء میشود!!

حسین طائب دزد و غارتگر و مفسد توسط سایت دولت بهار -دکتراحمدی نژاد، حمید بقایی، اسفندیار رحیم مشائی- پرده پرده افشاء میشود!!

زیر عمامه حسین طائب جز خباثت و دنائت و شناعت چیزی نیست! آیا این همه کثافت و نجاست و رجاست را میتوان فقط با چند متر پارچه چلوار سفید لاپوشانی کرد؟!!

دولت بهار- سایت متعلق به دکتر محمود احمدی نژاد-: جناب شیخ حسین طائب با 10 میلیارد تومان پول دریافتی چه کردید؟

سایت دولت بهار در مقاله ای مینویسد: بند 6 ادعانامه یا همان به اصطلاح کیفرخواست دولت آبادی دادستان تهران، اشاره دارد به اینکه نهاد ریاست جمهوری دولت دهم براساس مصوبه هیات وزیران از محل ردیف کمکها به موسسات غیر دولتی، به روزنامه دولتی ایران کمک نموده است و چون مطابق آئین نامه نحوه نظارت بر مصرف کمکهای پرداختی به موسسات غیر دولتی، مسئولین روزنامه ایران در گزارش عملکردشان انطباق هزینه های انجام شده را با اهداف اعلامی رعایت نکرده اند، لذا اینجانب متهم به تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی شده ام!

شاکیان این بند از ادعانامه سازمان اطلاعات سپاه به ریاست حسین طائب و معاون حقوقی دولت آقای حسن روحانی می باشند! که ذکر چند نکته در این رابطه ضروری است:

1️⃣ چون از محل ردیف کمک به موسسات غیردولتی هیچگونه پرداختی به روزنامه دولتی ایران صورت نگرفته است، لذا ادعای آقای طائب و معاون حقوقی دولت آقای روحانی دروغ محض است.

2️⃣ ضروری است جناب طائب و معاون حقوقی دولت آقای روحانی ، جهت اثبات اینکه ادعایشان کذب نیست، اسناد حسابداری مربوطه را منتشر نمایند.

3️⃣ آقای طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه در همان زمان مبلغ 10 میلیارد تومان از نهاد ریاست جمهوری دولت دهم کمک دریافت نمودند. حال ایشان توضیح دهند: اولاً آیا به ازای 10 میلیارد کمک دریافتی گزارش عملکرد هزینه ارائه داده است؟ ثانیاً آیا این 10 میلیارد تومان در محل قانونی خودش هزینه شده است؟

4️⃣ نهاد ریاست جمهوری آقای روحانی و دادستانی تهران توضیح دهند چرا در مورد کمک 10 میلیارد تومانی به آقای طائب شاکی نیستند؟!

👈 رونوشت: آقای حیدری قاضی شعبه 1057 کارکنان دولت.