شنبه , ۲ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » اطلاعات سپاه پاسداران با وارد کردن شکنجه های روانی و تهدید میکوشد خانواده فعالان سیاسی خارج کشوررا وادار به موضگیری علیه آنها کند!

اطلاعات سپاه پاسداران با وارد کردن شکنجه های روانی و تهدید میکوشد خانواده فعالان سیاسی خارج کشوررا وادار به موضگیری علیه آنها کند!

یک ترفند شکست خورده که با زهم ناشیانه به کار گرفته میشود!!