برای نخستین امواج گراویتون در مرکز تحقیقی- تجربی فضای در ایتالیا در اروپا رصد شد.

پیش از این در سال 2016 امواج جاذبه کیهانی در رصدخانه های ویژه فضایی آمریکا رصد شده بود.

با رصد این امواج گرانشی، فرضیه آلبرت اینشتین درست یک صدسال پس از ابراز آن، به اثبات و قطعیت رسید.