به گزارش میزان، قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب در خصوص احضار بابک زنجانی به شعبه 28 و اینکه آیا زیبا حالت منفرد هم احضار شده است؟ یا خیر گفت: فقط زنجانی برای روشن شدن موضوع مورد ادعای متهمان احضار شده است.قاضی مقیسه پس از پایان چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی در جمع خبرنگاران در خصوص روند رسیدگی به این پرونده گفت: پرونده پس از نقض احکام دو متهم به شعبه 28 ارجاع شد.

مقیسه تصریح کرد: متهمان باید مورد به مورد کیفرخواست را دفاع کنند.

وی در خصوص احضار بابک زنجانی به شعبه 28 و اینکه آیا زیبا حالت منفردهم احضار شده است؟ گفت: فقط زنجانی برای روشن شدن موضوع مورد ادعای متهمان احضار شده است.

قاضی مقیسه در خصوص غیر علنی شدن جلسات آینده طبق خواسته متهم ردیف دوم گفت: این موضوع بررسی می شود.

وی افزود: حکم مقتضی را بعد از رسیدگی به دفاعیات صادر می کنیم.