محسنی اژه ای در نشست خبری دستگاه گفت :بخشی از نامه سرگشاده «احمدی‌نژاد» قابل تعقیب قضایی است.

آقای احمدی‌نژاد یک نامه سرگشاده به ملت نوشت که فرازهای مختلفی داشت که بخش عمده آن که اظهارنظر شده خلاف واقع است.

بخشی از اینها قابل تعقیب قضایی است.