پنجشنبه , ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » یکی از فرزندان اعضای شورای شهر با اسم مستعار اسدی مزایده ها را مدیریت می کرد

یکی از فرزندان اعضای شورای شهر با اسم مستعار اسدی مزایده ها را مدیریت می کرد

شرکت بهره برداری مترو تهران هفته گذشته با صدور اطلاعیه ای از ابطال فراخوان برگزاری مزایده برای واگذاری تبلیغات محیطی شرکت مترو پایتخت که بدون هماهنگی و براساس نظر شخصی یکی از مدیران شرکت انجام شده و همچنین از عزل مدیر متخلف خبر داد.

حال محمد سعيدي مدير معزول و سابق مترو تهران در نامه اي خطاب به شهردار تهران درباره خبر منتشر شده واگذاري 4 ساله تبليغات محيطي شرکت مترو تهران واکنش نشان داد.

درخصوص مزایده فضاهای تبلیغاتی شرکت بهره برداری متروی تهران واطلاعیه سراسرکذب صادر شده ازسوی روابط عمومی شرکت مواردی رابه استحضارمیرساند تا واقعیت موضوع برای حضرتعالی واعضای محترم شورای اسلامی شهرتهران (فعلی وجدید) روشن شود:

1 – دراطلاعیه مذکوربه صورت کذب اشاره شده که مدیر امورتجاری راسا’اقدام به برگزاری مزایده واطلاع رسانی دراین خصوص کرده است اما مستحضرباشید این مزایده از چند ماه پیش درجریان بوده وحتی درتاریخ 96/2/24 برای مرحله اول باحضورمدیرعامل محترم شرکت بهره برداری برگزار وبه علت نداشتن شرکت کننده با دستورایشان به عنوان رئیس کمیسیون مزایده مقررشدمجددا’درتاریخ 96/4/21 مزایده برگزارودراین راستا نیز از طریق اگهی روزنامه و نصب بنر درداخل ایستگاهها تبلیغات گسترده ای جهت شرکت درمزایده انجام شده است. (مستند به نامه شماره 6221679 مورخ 96/3/6 صورت جلسه پیوست ان وهمچنین نامه شماره 6256264 مورحه 96/03/25 )

2 – هرکس که کمترین تجربه ای دربرگزاری مزایده داشته باشد می داند که برگزاری هرگونه مزایده از عهده مدیران میانی خارج و صرفا در اختیار مدیر عامل شرکت است که ریاست کمیسیون مزایده را عهده دار است.

3 – از ماهها پیش فرزند یکی از اعضای محترم شورای شهرفعلی وبااسم مستعاراسدی طی جلسات متعددی که دردفتر مدیرعامل محترم برگزاری میشد تمامی اسناد مزایده وچگونگی برگزاری آن رامدیریت می کردندوحتی درنظربودکه مزایده مذکورطوری مهندسی شود که شرکت وافراد خاصی بتوانند مزایده رابرنده شوندکه بامقاومت اینجانب درتغییر اسنادوهمچنین عدم تغییرتاریخ برگزاری ازاین تخلف ممانعت شد.

4 – درخصوص مصاحبه یکی از معاونین حضرتعالی مبنی برعزل مدیر متخلف؛ مستحضرباشید اینجانب به واسطه عضویت درکمیته طبقه بندی مشاغل بیش از 2 ماه است که از انتصاب غیرقانونی پسرایشان جلوگیری کرده واین مهم نیز درمصاحبه مغرضانه نامبرده بی تاثیر نیست.

5 – اطلاعیه شرکت بهره برداری و مصاحبه معاون شما نه تنها نتیجه مطلوب رابرای صاحبان ان نداشت بلکه بواسطه سابقه 25 ساله اینجانب در مترو و همچنین به استنادبه این فرازاز دعای کمیل ((وکم من ثناء جمیل لست اهلا’ له نشرته) چه بسیارمدح وثنای نیکو که من لایق ان نبودم وتواز زبان ها منتشر ساختی )) موجب معرفی بنده به پایبندی قانون و رعایت امانتداری درمسئولیت شده است و خوشبختانه دربین پرسنل متروبازتاب منفی برای صادر کننده آن داشته است.

6- در پایان اگر حضرتعالی وهرکدام از اعضای محترم شورای شهر یا نهادهای نظارتی که قصد پیگیری وکشف حقیقت را داشته باشند در خدمتگزاری و ارائه اسناد آماده بوده و امیدوارم اراده و تمایلی در احقاق حق اینجانب وبرخورد بامتخلفان و دروغگویان داشته باشید.