خدمه قایق «میکن» دراقیانوس آرام جنوبی متوجه تغییر رنگ عجیب آب شدند. آنها جلوتر رفتند تا آن را بررسی کنند، اما زمانی که متوجه علت این تغییر رنگ شدند دیگر تقریبا خیلی دیر شده بود تا خود را نجات دهند.

ما ممکن است به چشم خود نبینیم، اما زمین در حال تغییر مستمر است. این تغییر بقدری کند است که به چشم نمی‌آید. اما هر از گاهی این تغییرات بسرعت انجام می‌شوند.

خدمه قایق میکن در حال تفریح در اقیانوس آرام جنوبی بودند که ناگهان متوجه تغییر رنگ آب می‌شوند. جلو می‌روند تا اوضاع را بررسی کنند، اما زمانی که متوجه می‌شوند دیگر خیلی دیر بود…

آنها مشغول قایق‌رانی بودند که سایه غیرعادی را در آب می بینند.

وقتی نزدیک شدند تصور کردند به تپه‌ای ماسه ای رسیده‌اند اما آن کاملا چیز دیگری بود.

مقدار زیادی سنگ‌های خارا در سطح آب شناور بودند. بنظر شبیه ساحل بود.

آنها تصمیم گرفتند نزدیک‌تر بروند و مسیر قایق را تغییر دادند.

شبیه ساحل در وسط اقیانوس بود!

خدمه تصمیم گرفتند از میان آن عبور کنند و پشت سر خود خطی در میان سنگ برجای گذاشتند.

آنها متعجب بودند چه چیزی این انبوه سنگ را به وجود آورده است.

هرچه جلوتر می‌رفتند میدان سنگی بزرگتر می‌شد. آنها نگران شدند و سرعت خود را زیاد کردند.

وقتی خوب دور شدند صدای غرشی شنیدند. به عقب نگاه کردند و دیدند آب می‌جوشد.

سرچشمه این سنگ‌های خارا یکی آتش‌فشان زیرآبی بود که در آن زمان فوران کرده بود.

آنها لنگر انداختند تا این رویداد عظیم را ببینند. دود انبوهی آسمان را پر کرد.

وقتی هوا صاف شد متوجه چیز عجیبی در سطح آب شدند.

آن خشکی بود!

آنها باور نمی‌کردند که شاهد تولد یک جزیره جدید بودند.

آنها قدری نزدیک‌تر شدند تا مطمئن شوند خطای دید نبوده است.

اما آن واقعی بود. نوک این جزیره اکنون شکل گرفته بود.

این یکی از نادرترین رویدادهاست.

آنها خیلی شانس آورده بودند! نه تنها شاهد یک صحنه عجیب بودند…بلکه توانسته بودند جان خود را هم نجات بدهند.