شنبه , ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اخبار در تصویر » یواش یواش دارند قیافه نحس “ابرام دراکولایِ ناسید” را “رسانه ای تَر…” میکنند!

یواش یواش دارند قیافه نحس “ابرام دراکولایِ ناسید” را “رسانه ای تَر…” میکنند!

 صفحه نخست بعضی از روزنامه های چهارشنبه/16 فروردين/ عکسی از “ابراهیم رئیسی سفاک جلاد” غاصبِ تولیت آستان قدس رضوی در بلاد خودمختار خراسان زیر عَلَم احمد عَلَم الهُدی – از بازماندگان هارون الرشید خلیفه غاصب عباسی- به عنوان کاندیدای محتمل جبهه “ضدمردمی” چاپ میکنند. البته به ترویج و به شیوه “اندک، اندک”!  تا دیگ خشم عمومی مردم بر علیه این فرد جنایتکار خبیث ضدِّبشر و مشهور به “ابرام دراکولای ناسید” یکباره به جوش و خروش نیاید!

از هراس و آشفتگی اردوگاه اصلاح طلبان تا سناریوی شیمیایی اوباما
از هراس و آشفتگی اردوگاه اصلاح طلبان تا سناریوی شیمیایی اوباما
از هراس و آشفتگی اردوگاه اصلاح طلبان تا سناریوی شیمیایی اوباما
از هراس و آشفتگی اردوگاه اصلاح طلبان تا سناریوی شیمیایی اوباما
از هراس و آشفتگی اردوگاه اصلاح طلبان تا سناریوی شیمیایی اوباما
از هراس و آشفتگی اردوگاه اصلاح طلبان تا سناریوی شیمیایی اوباما
از هراس و آشفتگی اردوگاه اصلاح طلبان تا سناریوی شیمیایی اوباما
از هراس و آشفتگی اردوگاه اصلاح طلبان تا سناریوی شیمیایی اوباما
 از هراس و آشفتگی اردوگاه اصلاح طلبان تا سناریوی شیمیایی اوباما
از هراس و آشفتگی اردوگاه اصلاح طلبان تا سناریوی شیمیایی اوباما
از هراس و آشفتگی اردوگاه اصلاح طلبان تا سناریوی شیمیایی اوباما
از هراس و آشفتگی اردوگاه اصلاح طلبان تا سناریوی شیمیایی اوباما
از هراس و آشفتگی اردوگاه اصلاح طلبان تا سناریوی شیمیایی اوباما
از هراس و آشفتگی اردوگاه اصلاح طلبان تا سناریوی شیمیایی اوباما
از هراس و آشفتگی اردوگاه اصلاح طلبان تا سناریوی شیمیایی اوباما
از هراس و آشفتگی اردوگاه اصلاح طلبان تا سناریوی شیمیایی اوباما
از هراس و آشفتگی اردوگاه اصلاح طلبان تا سناریوی شیمیایی اوباما
از هراس و آشفتگی اردوگاه اصلاح طلبان تا سناریوی شیمیایی اوباما
از هراس و آشفتگی اردوگاه اصلاح طلبان تا سناریوی شیمیایی اوباما
از هراس و آشفتگی اردوگاه اصلاح طلبان تا سناریوی شیمیایی اوباما
از هراس و آشفتگی اردوگاه اصلاح طلبان تا سناریوی شیمیایی اوباما
از هراس و آشفتگی اردوگاه اصلاح طلبان تا سناریوی شیمیایی اوباما
از هراس و آشفتگی اردوگاه اصلاح طلبان تا سناریوی شیمیایی اوباما
از هراس و آشفتگی اردوگاه اصلاح طلبان تا سناریوی شیمیایی اوباما
از هراس و آشفتگی اردوگاه اصلاح طلبان تا سناریوی شیمیایی اوباما