شنبه , ۵ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » دکتر محمد ملکی: مسئول تمامی این اعدامها و کشتارها در ایران شخص آقای خامنه ای است

دکتر محمد ملکی: مسئول تمامی این اعدامها و کشتارها در ایران شخص آقای خامنه ای است

دکتر محمد ملکی در مصاحبه اختصاصی با شبکه جهانی “دُرّ تی وی” با پرداختن به ریشه های فساد در جامعه گفت، منشاء فسادی که سراسر نظام را فرا گرفته، دروغ و ریشه در رهبران جامعه دارد.
دکتر محمد ملکی گفت، برای کمرنگ کردن فسادهای امثال قاری محبوب بیت رهبر در اذهان عمومی، حال اکثر مطبوعات و رسانه ها به مسائل دیگری چون انتخابات آمریکا پرداخته اند.
دکتر محمد ملکی درارتباط با تشدید سرکوبها گفت، نظام حاکم بر ایران با اعدام و خونریزی زنده است. دکتر محمد ملکی در ادامه گفت، مسئول تمامی این اعدامها و کشتارها شخص آقای خامنه ای است و به هیچ وجه نمیتواند خود را از این جنایتها مبرا کند.
دکتر محمد ملکی در پایان گفت، من بسیار خوشبینم و دوست دارم جمله ای از پرستو فروهر را برایتان بگویم، دادخواهی روندی برای آگاهی بخشی است نه انتقام جویی و ما که صحبت از جنبش دادخواهی میکنیم، قصد انتقام جویی نداریم و سعی ما بر این است که سطح آگاهی مردم را بالا ببریم.