سه شنبه , ۷ آذر ۱۴۰۲
صفحه اول » فرق و ادیان » فرقه تکفیری موسوم به”فرقه نیوز” وابسته به محفل تکفیری “حق ستیزی درخراسان” زیرمجموعه محفل تکفیری موسوم به “اداره فرق و ادیان” را بشناسیم

فرقه تکفیری موسوم به”فرقه نیوز” وابسته به محفل تکفیری “حق ستیزی درخراسان” زیرمجموعه محفل تکفیری موسوم به “اداره فرق و ادیان” را بشناسیم

یکی دوسال است که مرکز خمینی زدایی از قم به مشهدمنتقل شده و از آن استان، از سرِستیزه جوئی با راستان، سیل اتهامات رابرعلیه پیروان اسلام ناب و تحت الامان حکم حکومتی “امام خمینی” صادره درسال 1360 ، روانه مینماید. این محفل تکفیری، اگرچه بظاهر با طریقت فقر ودرویشی و عرفان و تصوف اسلامی عداوت میورزد، لکن برحَسَبِ واقع  معاندتِ جبلّی خودرا با میراث آیت الله خمینی دراین پوشش استتار میکند.

اجزاء این فرقه تکفیری موسوم به “فرقه نیوز” پیشانی سیاه های شیطان پرست، جماعت منحوسی هستند که جاسوسی را درمکتب روسی آموخته و حمدوسوره را نزد “قاری طوسی” فراگرفته اند.  به اسم مبارزه با”ولنگاری فرهنگی” در بستر “ولنگاری اخلاقی” و “ولنگاری اقتصادی” چهارنعل به جانب پرتگاه سقوط به پیش میتازند.

کوس رسوائیشان نواخته شده و طشت فضاحت اعمالشان از عرش به فرش درغلطیده. اما هنوزهم برای حفظ حضور نجاست اندودخویش در سنگر حق ستیزی و خمینی زدائی، به شیوهء سامریِ گوساله پرست، بیرق اسلام را برفراز یک چاه خالی برافراشته و به نام اسلام و تشیع، مذهب تکفیری “چاه پرستی دجالگرانه” را به عنوان “آنتی تز اسلام قرآنی” در بوق تبلیغات میکنند، و با این بضاعتِ پُرشناعت، خیالِ مالیخولیاییِ کشورگشائی و جهانگیری نیز در مُخیّلهِ مُعتلّهء خود میپرورانند!

اما اعضای   فرقه تکفیری “فرقه نیوز” تنها نمونهء این کهکشان فروافتاده در “سیاه چالهِ” بدنامیِ” کوتوله های سیاه” دجالگرایِ اسلام ستیزِ داعشی نیست. بلکه شاخه هایِ بَررُسته از شجرهء ملعونهء خبیثهء زقّوم -اصلها فی الحجیم و طلعها کروس الشیاطین- در سراسر دهستان ها و شهرستانها و استانهای کشور از سرِ تزویر  پرچم تکفیر را برعلیه وصایا و منشورروحانیت آیت الله العظمی امام خمینی برافراشته و درمخالفت با میراث مورد احترام و توقیر ِ بانیِ “انقلاب ضدسلطنتی” /یعنی مکتب فقر و درویشی و طریقت تصوف و عرفان اسلامی/ هرهفته بلکه هرروز دکانِ شید و شعبدهء شیطان پرستانه را زیرنامهای “کاذب” و” نوظهور” و “جعلی” و “دروغینِ” به اصطلاح مبارزه با “عرفانهای کاذب و نوظهور” باز میکنند و معرکه هایِ دجالگرانه به راه میندازند.

پرستندگان شیطان و ساجدان دجال، از سرِ ریا و دغلبازی بازهم با پررویی و وقاحت مثال زدنی علیرغمِ این همه رسوایی اخلاقی و فساد وفضاحت اقتصادی، دم از اسلام و تشیع میزنند!! غرقه در مرداب بی آبرویی، آب از سرشان گذشته! حالا چه یک نی، چه صد نی!!

اما درعرصهء افکارعمومی در داخل و در فضای بین المللی فقط در معرض سیلاب نفرت و انزجار وجدانهای بیدارند. این حالِ امروزشان است در همین دارمکافات وجزا! ولکن سزای اعمال و افکار و نیاتشان، در یوم الجزا چیزی جز شهیق و زفیر سعیر نیست که فامه هاویه و ماادریک ماهیه نار حامیه. زمانی که زبانیه به کام دوزخ فراخوانشان میدهد که خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه!

فاعتبروا یااولی الابصار