چهارشنبه , ۲ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » پس از ضرب و شتم آقای محمدعلی طاهری در شکنجه خانه موسوم به اتاق آینه درسیاهچال اوین، حالا زندانی سیاسی آقای عیسی سحرخیز را درحال اعتصاب غذا و در دوره بستری بودن در بیمارستان مورد ضرب و شتم قرار میدهند!

پس از ضرب و شتم آقای محمدعلی طاهری در شکنجه خانه موسوم به اتاق آینه درسیاهچال اوین، حالا زندانی سیاسی آقای عیسی سحرخیز را درحال اعتصاب غذا و در دوره بستری بودن در بیمارستان مورد ضرب و شتم قرار میدهند!

ضرب و شتم اسیران در حال اعتصاب غذا، نشانه ای از اقتدارنمایی کاذب یک نظام با مدیریت ازهم گسیخته و در وَحَل مانده است!

دژخیمان سیاهچالها، وقتی در جنگ اراده ها دربرابر زندانیان استوار، زبونانه تحقیر میشوند، دست و پای زندانی را میبندند و او را بیدفاع و دست بسته، مورد ضرب و شتم قرار میدهند! این عین بیچارگی و درماندگی این اهریمنان دژخیم و بازماندگان “آدم نماهای آدمخوار” است!