یکشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » محمد نوریزاد در مصاحبه با شبکه جهانی در تی وی گفت، پشت ماجرای سعید مرتضوی و فجایع سال ۸۸، بیت رهبری است.

محمد نوریزاد در مصاحبه با شبکه جهانی در تی وی گفت، پشت ماجرای سعید مرتضوی و فجایع سال ۸۸، بیت رهبری است.

محمد نوریزاد در مصاحبه با شبکه جهانی “دُرّ تی وی”، به نامه عذرخواهی سعید مرتضوی پرداخت، و گفت این یک کار فردی نیست و برای بیرون کشیدن پای مجتبی خامنه ای از این ماجرا بود که با اشاره بیت رهبری، سعید مرتضوی اقدام به نگاشتن این نامه عذرخواهی کرده است.
محمد نوریزاد در ادامه گفت، پشت ماجرای سعید مرتضوی فقط بیت رهبری میباشد و با نقل خاطره ای از یکی از حاضران در جلسه انتخاب دادستان تهران گفت، در این جلسه از بیت رهبری تلفن زده شد و پیام دادند که نظرمقام رهبری برای دادستان تهران، سعید مرتضوی است.
محمد نوریزاد با بیان این که اگرلازم ببینند که صورت مساله را پاک کنند، سرنوشتی همانند سعید امامی در انتظار سعید مرتضوی است گفت، ماجرای نامه پوزش خواهانه سعید مرتضوی و اعتراف به جنایات صورت گرفته و شهید خواندن قربانیان سال ۸۸، شروع یک ماجراست نه پایان.
در پایان محمد نوریزاد گفت، مردم باید به این آگاهی برسند که دارای حق هستند ودر یک بزنگاهی حق خود را مطالبه کنند.