چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » یک هفته با حقوق بشر؛ هفته چهارم تیرمــاه ۱۳۹۵ خورشیدی

یک هفته با حقوق بشر؛ هفته چهارم تیرمــاه ۱۳۹۵ خورشیدی

گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در  ایران؛  هفته چهارم تیر ماه ۱۳۹۵ خورشیدی