شنبه , ۳۰ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » یک هفته با حقوق بشر؛ هفته سوم تیرمــاه ۱۳۹۵ خورشیدی

یک هفته با حقوق بشر؛ هفته سوم تیرمــاه ۱۳۹۵ خورشیدی

گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در  ایران؛  هفته سوم تیر ماه ۱۳۹۵ خورشیدی