دوشنبه , ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » سید محمود علوی وزیر اطلاعات گفت: مبارزه با فساد نیازی بِه جار وَ جنجال وَ رسانه ای کردن ندارد

سید محمود علوی وزیر اطلاعات گفت: مبارزه با فساد نیازی بِه جار وَ جنجال وَ رسانه ای کردن ندارد

به نقل از حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام والمسلمین سید محمود علوی دَر نشست امروز سه شنبه (۲۲ تیر ۹۵) دَر جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی وَ صنایع وَ معادن تهران کار وزارت اطلاعات را برقراری امنیت واحدهای تولیدی وَ فعالان اقتصادی دانست وَ گفت: ثروت باید مانند خون دَر رگ جامعه بچرخد وَ تولید ایجاد کند؛ ضمن اینکه جامعه ای کِه دچار این فرهنگ شوَد کِه اَز ثروت بِه نفع مردم دَر آن استفاده نشود، بِه فنا خواهد رفت. اینکه عده ای بیایند کِه فقط شهوت ثروت را داشته باشند وَ آن را فعال نکنند، مضر بِه شمار می رود.
20140907093220-1

تصریح کرد: دارایی باید اَز مسیر حلال وَ صحیح بِه دست آید وَ دَر مسیر فساد، ولنگاری وَ ضایع کردن حق دیگران نباید بِه کار گرفته شود، بلکه حقوق دیگران باید دَر آن دَر نظر گرفته شوَد وَ وزارت دَر این مسیر کمک حال کسانی اَست کِه بخواهد اَز ثروت وَ سرمایه خود بَرای رونق اقتصاد داخلی استفاده کنند.

به گفته علوی، اگر بِه دنبال شکوفایی اقتصادی هستیم باید توجه داشته باشیم کِه دو بال رشد وَ شکوفایی کشور دَر تمام عرصه ها، سلامت اقتصادی وَ امنیت اقتصادی است. بِه این معنا کِه اگر امنیت اقتصادی نباشد، سرمایه گذار اعتماد نمی کند کِه سرمایه خود را بیاورد وَ بِه همین علت بِه دنبال کار تجاری وَ فعالیت هایی می رود کِه اگر مشکلی ورود کرد، بِه سرعت بتواند سرمایه خود را اَز کشور خارج کند؛ بعد بِه دنبال تولید نخواهد آمد.

وی اظهار داشت: امنیت باید اَز لحاظ قوانین وَ مقررات بِه گونه ای باشَد کِه سرمایه گذار احساس کند صاحب اول وَ آخر دارایی اش، خودش اَست وَ دَر این میان ما بِه عنوان بازوی امنیتی نظام تضمین می دهیم کِه نه تنها متعرض سرمایه نشویم بلکه اگر کسی بخواهد بِه سرمایه یِک سرمایه گذار تعرض کند، جلوی آن گرفته شود.

وزیر اطلاعات ادامه داد: همانطور کِه دَر عرصه سیاسی وَ نظامی، سردار داریم، دَر عرصه اقتصاد نیز سردارانی داریم کِه افراد صاحب کار وَ تولید هستند وَ باید اَز آن ها حمایت شود.

به گفته علوی، دَر کنار امنیت اقتصادی، سلامت اقتصادی نیز مهم اَست وَ گاهی دَر بنگاه هایِ مالی همچون بانک ها ممکن اَست سلامت مخدوش شوَد وَ افرادی زیرمیزی بخواهند تا کاری را انجام دهند؛ یا حتی دَر تشکیلات اداری این چنین اتفاقاتی رخ دهد کِه باید جلوی آن گرفته شود.

وی اظهار داشت: دَر این میان انگل ها وَ ویروس هایِ اندکی هستند کِه اگر چیزی بِه آن ها ندهید، کار را پیش نمی برند وَ امضا نمی کُنند کِه این یِک فساد است، اما وزارت اطلاعات این انگل ها را شناسایی می کند وَ اَز فعالان اقتصادی هم می خواهد کِه اگر با این موضوع مواجه شدند، بِه این وزارتخانه اطلاع دهند وَ زمانی کِه این موضوع مسجل شد، وزارت اطلاعات با آن برخورد می کند.

وزیر اطلاعات معتقد است: مبارزه با فساد نیازی بِه جار وَ جنجال وَ رسانه ای کردن ندارد وَ حتی گاهی رسانه ای کردن فساد، خود اِشکال دارد.

وی اظهار داشت: رئیس جمهور ازسال اول دولت، دستور داد کِه مراقبت داشته باشید وَ اگر خلافی سر زد، بِه وی اطلاع دهیم؛ بطور مثال دَر بررسی هایِ صورت گرفته متوجه شدیم دَر یکی اَز دستگاه ها یِک مسئول بَرای دادن امتیاز تخلفی کرده اَست کِه بِه اطلاع آقای رییس جمهور رساندیم، بِه همین دلیل، رئیس جمهور هم دستور دادند وَ آن مقام برکنار شد.

وزیر اطلاعات اظهار داشت: دَر عرصه اقتصاد تمام تلاش این اَست کِه امنیت سرمایه گذاری وَ سلامت سرمایه گذاری دَر بخش مالی وَ اداری وَ فعالیت هایِ تولیدی وَ تجاری فراهم شده وَ سلامت برقرار باشد.

علوی تصریح کرد: هدف ما این اَست کِه فرار مالیاتی وَ زمین خواری دَر جامعه نباشد. چرا کِه این ها فساد هستند وَ جلوی آن نیز باید گرفته شوَد ما هم کمک می کنیم وَ اطلاعاتی بِه دست می آوریم کِه برمبنای آن بتوانیم قاچاق کالا را کنترل کرده وَ اجازه ندهیم انگل ها، مزاحم تولیدات فعالان اقتصادی باشند وَ دَر این راه تمام تلاش خود را بِه کار خواهیم گرفت.

به اعتقاد وی، سلامت اقتصادی بسیار مهم اَست وَ البته این موضوع نباید امنیت اقتصادی را مختل کند. بلکه فساد را می توان با راهکارهای دیگر جلوگیری کَرد تا طرف را دَر مسیر صحیح قرار دهد.

وزیر اطلاعات گفت: بِه بهانه امنیت اقتصادی، نباید چشم بَر روی موارد خلاف بپوشیم وَ بِه خاطر سلامت اقتصادی، نباید امنیت اقتصادی را نادیده بگیریم چرا کِه هر دو بال بَرای شکوفایی اقتصادی مهم هستند.

علوی ادامه داد: هم امنیت اقتصادی باید برقرار باشَد وَ هم اجازه تعرض بِه فعالان اقتصادی نباید داده شوَد وَ ما دَر این مسیر تلاش می کنیم. اما باید توجه داشت پویایی وَ شکوفایی اقتصادی، نقشه راه می خواهد کِه افراد صاحب فکر بَر روی آن متمرکز شده وَ کار کرده اند تا نسخه اقتصاد مقاومتی را بِه عنوان ریل حرکت اقتصاد تدوین کُنند وَ دَر این مسیر وَ دَر این چارچوب، اَز سرمایه گذاران حمایت شوَد وَ البته حکومت وَ دولت اجازه نمی دهند دیگران متعرض بِه فعالان اقتصادی شوند وَ خودشان متعرض شوند.

این عضو کابینه یازدهم با اشاره بِه ضرورت توجه بِه فرمایشات مقام معظم رهبری (حفظه الله) دَر موضوع اقتصاد مقاومتی وَ اهمیت تولید داخلی دَر این راستا خاطرنشان کرد: کسانی کِه تولید را بِه صورت کمی وَ کیفی اضافه می کُنند وَ ویژگی رقابت با کالاهای خارجی را دارند، مورد حمایت ما قرار دارند؛ ما رقابت اقتصادی می خواهیم کِه قیمت تمام شده آن پایین باشد، کیفیت بالا رود وَ بسته بندی خوب وَ شکیلی داشته باشَد تا بتواند بازار ها را نگه دارد. وَ وزارت اطلاعات دَر همهٔ این عرصه ها خدمتگزار فعالان اقتصادی است.

وی گفت: بستر یِک جامعه زمانی بَرای رشد معنوی فراهم می شوَد کِه دو نیاز آن تامین شده باشد؛ نیاز اقتصادی وَ نیاز امنیتی.

وی دَر ادامه تصریح کرد: جامعه ای کِه اقتصاد پویا نداشته باشَد وَ نیازهای انسان ها بِه نحو معقولی تامین نشود، نمی توان اَز آنجامعه انتظار رشد وَ بالندی معنوی داشته باشیم؛

علوی با تاکید بَر اینکه ممکن اَست دَر جامعه ای امنیت باشَد اما آرامش نباشد افزود: وجود توامان امنیت وَ آرامش یعنی مردم هم اَز ناحیه افراد خلاف کار وَ متجاوز احساس امنیت کنند، وَ هم اَز ناحیه قدرت احساس امنیت داشته باشند.

وزیر اطلاعات اضافه کرد: دستگاه هایِ حکومتی دَر هر کشور باید هم امنیت وَ هم آرامش را ایجاد کنند؛ کار وزارت اطلاعات این اَست کِه هم امنیت ایجاد کند وَ هم خودش متعرض مردم نمی شود؛ کارکرد وزارت اطلاعات این اَست وَ حتی مواردی وجود داشته اَست کِه واحدهای تولیدی دَر آستانه زمین خوردن بوده اند اما وزارت اطلاعات موجبات تحرک هایِ دوباره را ایجاد کرده است.

وزیر اطلاعات دَر بخش پرسش وَ پاسخ با فعالان اقتصادی دَر مورد فرارهای مالیاتی گفت: همانطور کِه امنیت حق فعالان اقتصادی است، مالیات هم حق جامعه است؛ امنیت کنونی نیز اَز این مالیات ها تامین می شود؛ آیا می شوَد یِک فعال اقتصادی اَز امنیتی کِه ایجاد شده اَست استفاده کند اما اَز تامین این امنیت سهیم نباشد؟

علوی افزود: امنیت، رونق اقتصادی را بِه همراه دارد وَ سرمایه گذاری نیز نوعی امنیت سفید ایجاد می کند؛ دَر هشت سال دفاع مقدس، صدام پالایشگاه تهران، پالایشگاه شیراز وَ پالایشگاه آبادان را می زدند اما دَر کنار عراق ما پتروشیمی ایران وَ ژاپن را داشتیم وَ با توپخانه نیز می توانست آنجا را بزند اما ژاپن اَز روز اول اعلام کرده بود کِه اینجا سرمایه گذاری مشترک من وَ ایران اَست وَ حق نداری آنجا را بزنید. عراق هم بَرای حفظ ارتباطاتش با ژاپن آنجا را نمی زد.

وزیر اطلاعات تاکید کرد: ما باید سرمایه گذاری را تقویت کنیم چرا کِه تقویت سرمایه گذاری، تقویت زیربنایی امنیت است.

وی دَر خصوص مبارزه با مفاسد گفت: من می توانم بگویم یکی اَز فسادستیز ترین دولت هایِ پس اَز انقلاب اسلامی دولت یازدهم است؛ وَ مواردی اَز فساد ها وجود داشته کِه با آن برخورد شده است؛ وی گفت: وزارت اطلاعات دَر این عرصه تلاش کرده اَست کِه مسائل دَر چارچوب اقتصادی وَ مالی مدیریت شوَد وَ یِک مشکل مالی اگر جنبه ناسالمی دارد بِه یِک معضل امنیتی تبدیل شود.

علوی ادامه داد: اشکال اگر دَر این دولت باشَد باید برطرف شود؛ اگر هم اشکال دَر دولت هایِ قبل با هر گرایش سیاسی باشَد باید برطرف شود. این نگاه کِه یِک اشکال دَر یِک دولتی کِه مطلوب ماست دیده نشود، ولی یِک اشکال کوچکی دستاویزی بَرای تسویه حساب سیاسی باشد.

وقتی رئیس جمهوری اَز چنین چیزی مطلع می شوَد دستور می دهد بِه معاون اول کِه جلسه بگذارند وَ قرص وَ محکم برخورد می کُنند ولی برخی اسمش را می گذارند بیانیه درمانی؛ الآن اگر دَر زمانی دیگر بود همین افراد این را بِه عنوان قهرمان مبارزه با فساد تابلو می کردند.