سه شنبه , ۷ آذر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » یک هفته با حقوق بشر؛ هفته دوم تیرمــاه ۱۳۹۵ خورشیدی

یک هفته با حقوق بشر؛ هفته دوم تیرمــاه ۱۳۹۵ خورشیدی

گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در  ایران؛  هفته دوم تیر ماه ۱۳۹۵ خورشیدی