چهارشنبه , ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » یک هفته با حقوق بشر؛ هفته اول تیرمــاه ۱۳۹۵ خورشیدی

یک هفته با حقوق بشر؛ هفته اول تیرمــاه ۱۳۹۵ خورشیدی

گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در  ایران؛  هفته اول تیر ماه ۱۳۹۵ خورشیدی