دوشنبه , ۱۰ مهر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » یک هفته با حقوق بشر؛ اخبار تکمیلی هفته چهارم خرداد مــاه ۱۳۹۵ خورشیدی

یک هفته با حقوق بشر؛ اخبار تکمیلی هفته چهارم خرداد مــاه ۱۳۹۵ خورشیدی

گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در  ایران؛ اخبار تکمیلی هفته چهارم خردادماه ۱۳۹۵ خورشیدی