پنجشنبه , ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » خیزشهای وسیع و گسترده در خیابانهای پایتخت با هدف آزادی بیدرنگ دکتر طاهری

خیزشهای وسیع و گسترده در خیابانهای پایتخت با هدف آزادی بیدرنگ دکتر طاهری

شاگردان و حامیان آزادی دکتر محمد علی طاهری در یک حرکت غافلگیرانه مسیر را از دانشگاه تهران به سمت زندان اوین تغییر داده اند.

حامیان اجرای فتاوی مراجع تقلید در اجرای حکم حکومتی رهبر نظام دائر بر فرمان عفو آقای دکترمحمد علی طاهری، بنرهای بزرگ خود را در برابر سیاهچال اوین به اهتزاز درآوردند.