چهارشنبه , ۲ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » یک هفته با حقوق بشر؛ اخبار هفته دوم خردادمــاه ۱۳۹۵ خورشیدی

یک هفته با حقوق بشر؛ اخبار هفته دوم خردادمــاه ۱۳۹۵ خورشیدی

گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در  ایران؛ اخبار هفته دوم خردادماه ۱۳۹۵ خورشیدی