دوشنبه , ۳ مهر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » یک هفته با حقوق بشر، اخبار هفته اول خرداد مــاه ۱۳۹۵ خورشیدی

یک هفته با حقوق بشر، اخبار هفته اول خرداد مــاه ۱۳۹۵ خورشیدی

گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در  ایران؛ اخبار هفته اول خردادماه ۱۳۹۵ خورشیدی