جمعه , ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » یک هفته با حقوق بشر؛ اخبار هفته چهارم اردیبهشت مــاه ۱۳۹۵ خورشیدی

یک هفته با حقوق بشر؛ اخبار هفته چهارم اردیبهشت مــاه ۱۳۹۵ خورشیدی

گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در  ایران؛ اخبار هفته چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ خورشیدی