پنجشنبه , ۴ مرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » تجاری » آغاز پایان حیات اسکناس پانصد یورویی

آغاز پایان حیات اسکناس پانصد یورویی

بیست و پنج مسئول بانکهای اروپایی تصمیم گرفتند که دیگر از چاپ اسکناسهای پانصد یورویی خودداری ورزند

به این ترتیب اسکناس پانصد یورویی بعد از این تولید نخواهد شد، و اسکناسهای موجود به تدریج از دور خارج خواهند گشت

بااین حال اعلام شده که این اسکناسهای موجود همچنان به عنوان یک کاغذبهادار میتواند مورد استفاده قرار داده باشد